ПОЗИЦИЯ НА БАКЕП ОТНОСНО ОБЯВЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА НА Р БЪЛГАРИЯ
НЕДОПУСТИМИ „КОНСУЛТАНТСКИ“ ПРАКТИКИ

С НАСТОЯЩОТО БАКЕП ЗАЯВЯВА:

1. Изцяло солидарни сме с всички действия на Министерство на икономиката и правораздавателните институции, които реално биха попречили на „консултански“ практики, състоящи се в притискане на български фирми за заплащане на „консултантски“ комисионни за спечелване на проекти по ОПИК в порядъци от 40-50-60% от безвъзмездната финансова помощ.

2. Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми се стреми да утвърждава следната практика за консултиране на български фирми с цел не само одобрение, но и финално получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“:

2.1. Предоставяне на пълна информация на фирма - потенциален кандидат относно параметрите на безвъзмездната помощ и официалните задължения към държавата, която тя предопределя при получаването й от фирмата-бенефициент.

2.2. Пълна предварителна оценка, по официално публикувани критерии от Министерство на икономиката, за обективния шанс на фирма – потенциален бенефициент да бъде одобрена за безвъзмездна помощ по конкретна грантова схема.

2.3. Общи и тотални разходи за реални и официално оформени в договори консултантски услуги, които варират между 4% и 10% от безвъзмездната помощ, която цена включва не само подготовка, но и цялостно управление на проект и изисква консултантски труд в продължение на две до три години проектен цикъл.

3. В продължение на повече от десет години, Българската асоциация на консултантите по европейски програми е адресирала многобройни писма до и провела срещи с Управляващия Орган на ОПИК и Комитета за наблюдение на ОПИК, чиято основна цел е била:
- въвеждане на все повече напълно обективни критерии в оценката на проекти, т.е. базирани на финансови данни от ОПР, баланс и други проверими документи на фирмите- кандидати
- правила и механизми за кандидатстване, одобрение и изпълнение на проекти по ОПИК, които сами по себе си създават невъзможност за своеволия в определянето на фирмите получаващи безвъзмездна финансова помощ от ОПИК.

4. Също считаме, че в същите тези десет години Управляващият орган на ОПИК положи ситематични реални усилия безвъзмездната финансова помощ по програмата да се структурира, одобрява и изплаща така, че възможностите за злоупотреба и лоши практики да бъдат минимизирани.

Заявяваме, че една от основните цели на БАКЕП е противодействие на корупцията в инвестирането на европейските фондове в България в рамките на всички оперативни програми. Призоваваме всички УО да въведат лесно достъпни и ефективни механизми за подаване на сигнали за корупция, които механизми също така да гарантират реална проверка на сигналите и пресичане на корупционните практики.

УС на БАКЕПОЩЕ....,

Новини

Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) отбелязва своя 10 годишен юбилей!

10_BAKEP.jpg

През 2009г. една от първите консултантски компании по европейско финансиране покани най-големия си конкурент да основат сдружение на евроконсултантите, за взаимопомощ и в помощ на държавата в усвояването на европейските пари.Вижте още...

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) е първата и единствена по рода си неправителствена професионална организация на консултантски компании и независими експерти, чиято сфера на дейност е фокусирана върху пълноценното и ефикасно усвояване на средствата от Европейските фондове, като инструмент за постигането на целите на регионалната политика на Европейския съюз.

Учредяване

Една от съществените предпоставки за учредяването на БАКЕП бе ниската степен на реална асимилация на предоставените на Република България финансови средства за устойчиво повишаване на конкурентноспособността й и подобряване на цялостното й социално-икономическо развитие, което породи необходимостта от наличието на ефективен и надежден партньор за правителството на Република България при приложението и управлението на Европейските фондове, който да съдейства за налагането на прозрачни правила и борба с корупционните практики и да предоставя висококвалифицирана експертна помощ на публичния и частния сектор при усвояване на средствата по Европейските програми.Въз основа на проведеното на 30 октомври 2009 г. учредително събрание и взетото единодушно решение за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел БАКЕП – сдружение за осъществяване на дейност с обществена полза, на 06 ноември 2009 г. Софийският градски съд взе решение по фирмено дело номер 650/2009 за вписване на БАКЕП в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Ползи от членството

  • Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
  • Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
  • Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
  • Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
  • Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Цели и мисия

Както частният бизнес, така и общественият сектор на Република България трябва да се възползват в максимална степен от предоставеното финансиране и безвъзмездни помощи по множество разнообразни проекти и програми, посредством които регионалната политика на ЕС цели прехвърлянето на ресурси от богатите към по-бедните райони на общността, които се нуждаят от модернизация и повишаване на конкурентноспособността им, като се спазват принципите на устойчивото социално-икономически развитие. За сравнително нови страни-членки като България, това е практически единственият сигурен начин за бърза икономическа интеграция и чувствително намаляване на различията в стандарта на живот и условията за развитие.

Мисията на консултантите по усвояването на евросредствата е да осъществят и гарантират качествена подготовка, изпълнение, управление и отчитане на проектите, доказвайки целесъобразността на инвестиционната идея и улеснявайки цялостния процес за отпускане и получаване на субсидиите, както за самите бенефициенти, така и за Управляващите органи по съответните програми.

Концентрирайки задълбочените познания и натрупания опит на своята подбрана членска маса, БАКЕП представлява уникална по свояща същност и специфика професионална структура, която предоставя безвъзмездно и своевременно своята експертна помощ на органите, носещи отговорност пред Европейската комисия, за успеваемостта и ефикасността от приложението на еврофинансирането в Република България. Продължава...

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)