Участие в държавни структури

 • Участие на БАКЕП в КН на "Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България " 2023-2027 г. в област „Организации работещи в сферата на „Био икономиката, кръговата икономика, възобновяемите енергийни източници, ресурсната ефективност“.
 • Участие на БАКЕП в КН на "Програма за морско дело и рибарство и аквакултури" 2021-2027 в област „Организации работещи в сферата на научни изследвания и иновации“.
 • Участие на БАКЕП в КН на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 в област „Организации работещи в сферата на Насърчаването на предприемаческата екосистема“.
 • Участие на БАКЕП в КН на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., от групата на организациите работещи в сферата на „Образованието, науката и културата“
 • Участие на БАКЕП в КН на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., от групата на организациите работещи в сферата на „Регионалното, териториалното или градското развитие“
 • Участие на БАКЕП в срещи на РГ и ОИСР за разработването на Национална пътна карта за развитие на административния капацитет за периода 2021 – 2027 г.
 • Участие на БАКЕП в КН на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г., от групата на организациите работещи в сферата на „Политики за развитие, включително на регионално и местно ниво“.
 • Участие на БАКЕП в КН на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., от групата на организациите работещи в сферата на „Образованието, науката и културата“.
 • Участие на БАКЕП в КН на „Споразумението за партньорство“ 2021-2027 г., от групата на организациите работещи в сферата на „Образованието, науката и културата“.
 • Участие на БАКЕП в КН на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. от групата на организациите работещи в сферата на „Опазване на околната среда“,
 • Участие на БАКЕП в КН на Програма „Образование“ 2021-2027 г. от групата на организациите работещи в сферата на „Образованието, науката и културата“.
 • Участие на БАКЕП в КН „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г., от групата на организациите работещи в сферата на "Насърчаването на икономическото развитие и предприемаческата екосистема".
 • Работна група за съгласуване на нормативна уредба, касаеща подмярка на 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020 г.
 • Работна група за съгласуване на нормативна уредба, касаеща подмярка на 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г.
 • ТРГ за разработване на „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДР) за програмен периода 2021-2027 г.
 • ТРГ за разработване на „Програма за иновации и конкурентоспособност“ (ПИК) за програмен период 2021-2027 г.
 • ТРГ за разработване на „Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III между Република България и Република Северна Македония“ (ПТГС Б-С.М) за програмен период 2021 – 2027 г.
 • ТРГ за разработване на „Програма за развитие на регионите“ (ПРР) за програмен периода 2021-2027 г.
 • ТРГ за разработване на „Програма Развитие на човешките ресурси“ и „Програма за храни и/или основно материално подпомагане“(ПРЧР и ПХОМП) за програмен период 2021-2027 г.
 • ТРГ за разработване на „Програма Транспортна свързаност“ (ПТС) за програмен период 2021-2027 г .
 • ТРГ за разработване на „Програма за наука и образование“ (ПНО) за програмен период 2021-2027 г.
 • ТРГ за разработване на „Програма Околна среда“ (ПОС) за програмен период 2021-2027 г.
 • ТРГ за разработване на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ (СПРЗСР) за програмен период 2021-2027 г.
 • ТРГ за разработване на „Програма за техническа помощ” (ПТП) за програмен период 2021-2027 г.
 • ТРГ за разработване на "Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация"(ПНИИДИТ) за програмен период 2021-2027 г.
 • Постоянна Работна група за решаване на въпроси в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.

 • Работна група за съгласуване нанормативна уредба, касаеща подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикалносътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г.
 • Работна група за съгласуване на нормативна уредба, касаещи подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.
 • Работна група за разработване на правила за прилагане на подмярка 1.1 по ПРСР 2014-2020 г.
 • Работна група по проект „One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system“ (OSS), която се изпълнява в рамките на програма „Interreg Europe“.
 • Работна група за обсъждане на изменение на дефиницията за МСП в изпълнение на Решение на Националния Икономически съвет
 • Участие в Тематични семинари по ИСИС
 • Работната група за съгласуване на нормативна уредба, касаеща подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020 г.
 • Работна група за съгласуване на Наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 • Работна група за съгласуване на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 • Участие на БАКЕП в КН на ПРСР 2014-2020 в област „Изменение на климата, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“
 • Обществения съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ)
 • Работна група за подготовка на проект на наредба по мярка 9 "Създаване на групи и организации на производителите" от ПРСР 2014-2020 г.
 • Работна група за подготовка на проект на наредба по подмярка 16.1 "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативните групи в рамките на ЕПИ"
 • Работна група за подготовка и съгласуване на на наредба по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.
 • Работна група за подготовка на проекти на наредби по подмерките от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“
 • Работна група за подготовка на проект на наредба по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи"
 • Експертен консултативен съвет по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ от ОП НОИР 2014 – 2020 г.
 • Работна група за подготовка на проект на наредба по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (от Тематичната подпрограма) от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г.
 • Работна група за подготовка на проект на наредба по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. от ПРСР 2014-2020г.
 • Участие на БАКЕП в КН на ПМДР 2014-2020 г. в област "Насърчаване на икономическото развитие"
 • Участие на БАКЕП в КН на ОПОС 2014-2020г.
 • Участие на БАКЕП в КН на ОПРР 2014-2020г. в област "Стратегическо и пространствено планиране"
 • Участие на БАКЕП в КН на ОПДУ 2014-2020г. в област "Политики за развитие включително на местно и регионално ниво"
 • Участие на БАКЕП в КН на ОПИК 2014-2020г. в област "Политики за развитие"
 • Работна група за подготовка на проект на наредба по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г.
 • Работна група за подготовка на проект на наредба на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от ПРСР 2014-2020г.
 • Работна група за подготовка на проект на наредба по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“
 • Работна група за подготовка на проект по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“.
 • Работна група за подготовка на проект на наредба на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 от ПРСР 2014-2020г
 • Работна група за подготовка на проект на наредба на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 от ПРСР 2014-2020г.
 • Работна група за подготовка на проект на наредба на мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството".“ от ПРСР 2014-2020г.
 • Работна група за подготовка на проекти на наредбите на мерки 10, 11, 12 и 13 от ПРСР 2014-2020.
 • Работна група за изработване на Проект на Закона за управление на средствата от ЕС.
 • Комисия за осигуряване на публичност и прозрачност на извършената оценка чрез предварителен ранкинг на проектни предложения по Мярка 311 и Мярка 312 от ПРСР - прием 2013 година.
 • Съвет за обществени консултации (СОК) по еврофондовете към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Постоянната работна група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от Европейския съюз
 • Постоянна работна група към КН на ПРСР по Ос 1 "Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори"
 • Постоянна работна група към КН на ПРСР по Ос 3 "Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика"
 • Постоянна работна група за диалог с бизнеса по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
 • Междуведомствена експертна работна група за разработване на пилотен проект по ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013.
 • Постоянна работна рупа към КН на ОПК в област "Конкуренция - защита на интересите на малки и средни предприятия и др."
 • Работна група за разработване на критериите за избор на проекти по процедурата за иновации.
 • Тематична работна група за разработване на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)