Цели и мисия

Както частният бизнес, така и общественият сектор на Република България трябва да се възползват в максимална степен от предоставеното финансиране и безвъзмездни помощи по множество разнообразни проекти и програми, посредством които регионалната политика на ЕС цели прехвърлянето на ресурси от богатите към по-бедните райони на общността, които се нуждаят от модернизация и повишаване на конкурентноспособността им, като се спазват принципите на устойчивото социално-икономически развитие. За сравнително нови страни-членки като България, това е практически единственият сигурен начин за бърза икономическа интеграция и чувствително намаляване на различията в стандарта на живот и условията за развитие.

Мисията на консултантите по усвояването на евросредствата е да осъществят и гарантират качествена подготовка, изпълнение, управление и отчитане на проектите, доказвайки целесъобразността на инвестиционната идея и улеснявайки цялостния процес за отпускане и получаване на субсидиите, както за самите бенефициенти, така и за Управляващите органи по съответните програми.

Концентрирайки задълбочените познания и натрупания опит на своята подбрана членска маса, БАКЕП представлява уникална по свояща същност и специфика професионална структура, която предоставя безвъзмездно и своевременно своята експертна помощ на органите, носещи отговорност пред Европейската комисия, за успеваемостта и ефикасността от приложението на еврофинансирането в Република България.

Главна цел

Предотвратяване на риска от загуба на значителна част от средствата, отредени за усвояване от българския частен и публичен сектор, в рамките на програмния период 2007-2013 г. и последващата негативна оценка от страна на ЕК и своевременно и трайно остраняване на затруднения от оперативен, административен и функционален характер в приложението на Европейските програми.

Благодарение на възможността да бъдат разгледани, възприети и обективно оценени гледните точки на всички участници в процеса кандидатстване, изпълнение и управление на частни и обществени проекти, БАКЕП се стреми да бъде еднакво ефективен и надежден партньор, както на Управляващите органи, така и на преките бенефициенти на еврофинансирането.

Подцели

 • Създаване и утвърждаване на професионален стандарт в сектора на консултантските услуги, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, както и Етичен кодекс.
 • Постигане на представителност на сектора на консултантските услуги, свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, пред отговорните институции.
 • Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора.
 • Внасяне в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба, касаеща сектора, за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи правата на членовете на Асоциацията.
 • Подпомагане и изискване създаването от страна на държавата на ефективни практики и механизми за борба с корупцията, конфликта на интереси и други подобни практики, които пречат на законосъобразното усвояване на европейските програми.
 • Обобщаване мненията и препоръките на гражданите и организациите, получатели на средства по европейски и други донорски програми и предоставянето им на компетентните органи с препоръки за промени на неподходящи практики.
 • Защитаване интересите на професионалните консултантски организации, правата на консултантите и правата на получателите на безвъзмездни средства.
 • Осъществяване на обмен на професионален опит между членовете.
 • Предоставяне на референции на своите членове пред клиенти и институции.
 • Въвеждане в страната на европейския и световен опит в консултантската практика и управлението на проекти.
 • Съдействие за непрекъснато повишаване на квалификацията на човешките ресурси в сектора.
 • Подпомагане мероприятия на държавни органи и неправителствени организации в дейности, които съвпадат с целите на Асоциацията.
 • Популяризиране опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми.

Разностранен ефект

Ефективното и невъзпрепятствано функциониране на БАКЕП е ключова предпоставка за постигането на главните цели на трите си основни целеви групи:

 • преки бенефициенти - да получат и усвоят целесъобразно финансовите средства от Европейските фондове;
 • управляващи държавни органи – да оправдаят гласуваното им доверие от страна на ЕК и да защитят интересите на България като равнопоставена страна-членка;
 • консултантски бизнес сектор – да докаже безусловната необходимост от присъствието си на пазара.

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)